6?18?? ??? PV ?? SHOP?

2008.06.18 ????? SHOP??MASSU???